Aparatura

Posiadane przez nas instrumenty

MIKROKALORYMETER IZOTERMICZNEGO MIARECZKOWANIA KALORYMETRYCZNEGO (nano ITC), TA Instruments

Aparat nanoITC jest wykorzystywany do celów dydaktycznych i naukowych poprzez badania zarówno struktury przestrzennej syntetycznych związków chemicznych, jak i związków naturalnych o budowie makrocząsteczek (białka, kwasy nukleinowe). Umożliwia monitorowanie oddziaływania ligandów z makrocząsteczkami na podstawie pomiarów efektów cieplnych oraz wyznaczenie stałych asocjacji Ka (stałych trwałości powstających kompleksów), stałych szybkości procesów, stechiometrię oddziaływania oraz parametry termodynamiczne procesu kompleksowania, tj. zmiany entalpii (ΔH) i entropii (ΔS).

pobierz 

RÓŻNICOWY MIKROKALORYMETR SKANINGOWY Z AUTOSAMPLEREM (nano DSC), TA Instruments

Aparat nanoDSC jest wykorzystywany do celów dydaktycznych i naukowych poprzez badania zmian konformacyjnych białek, lipidów, przejść fazowych, kwasów nukleinowych oraz oddziaływań makrocząsteczek ze związkami niskocząsteczkowymi (lekami), analizy trwałości utworzonych kompleksów na podstawie zmiany entalpii rozfałdowywania (DH), temperatury przejścia fazowego (T), zmiany pojemności cieplnej denaturacji (DCp)zmiany entropii (DS), energii swobodnej Gibbsa (DG), stałej równowagi procesu. Zastosowanie techniki DSC pozwala na prowadzenie badań nad syntezą substancji leczniczych oraz oddziaływaniami międzycząsteczkowymi. 

pobierz 

SPEKTROFOTOMETRY UV/VIS, Jasco

Dwuwiązkowe spektrofotometry UV/VIS są wykorzystywane do badania absorpcji promieniowania elektromagnetycznego w nadfiolecie i zakresie widzialnym widma, analizy kinetyki reakcji, oznaczenia stężenia protein/kwasów nukleinowych w oparciu o różne metody obliczeniowe. Ponadto umożliwiają oszacować ilościowo i jakościowo zmiany strukturalne związków wywołane różnymi czynnikami chemicznymi oraz oddziaływania ligandów z makromolekułami. 

 pobierz

SPEKTROMETR DICHROIZMU KOŁOWEGO (CD), Jasco

Spektrometr dichroizmu kołowego jest wykorzystywany za pośrednictwem analizy widm do oszacowania udziału poszczególnych struktur drugorzędowych, tj. a - helis, struktur typu b, b skrętów czy fragmentów nieustrukturyzowanych w ogólnej konformacji białka. Dzięki badaniom przeprowadzonym przy pomocy techniki CD istnieje możliwość zbadania zmian stabilności białek.

pobierz 

SPEKTROFLUORYMETRY, Jasco, Hitachi, Kontron

Spektrofluorymetry są wykorzystywane do oznaczania ilościowego i jakościowego zmian strukturalnych wywołanych czynnikami fizyko - chemicznymi związków organicznych oraz nieorganicznych tworzących kompleksowe połączenia z ligandami zawierającymi ugrupowania chromoforowe. Ponadto pozwalają na analizę interakcji nośnik białkowy - ligand.

pobierz 

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec

32 364 15 80-84