Prace dyplomowe

Proponowane tematy prac dyplomowych

2017/2018

1. Zastosowanie algorytmu empirycznego PLANTS w ocenie siły wiązania nowych doustnych leków przeciwzakrzepowych niebędących antagonistami witaminy K (rywaroksaban, apiksaban i dabigatran) z białkami surowicy krwi (praca eksperymentalna, mgr).

2. Wpływ czynnika denaturującego na strukturę postarzonej albuminy surowicy krwi (praca eksperymentalna, mgr).

3. Wpływ glikacji na III-rzędową strukturę albuminy w obecności kwasu palmitynowego (praca eksperymentalna, mgr).

4. Zmiany powinowactwa białka transportującego w obecności ligandów endo- i egzogennych (praca eksperymentalna, mgr).

5. Kwasy tłuszczowe jako inhibitory oksydacyjnej modyfikacji albuminy – prawda czy mit (praca eksperymentalna, mgr).

6. Analiza rezonansowego transferu energii dla układu DPH-Oregon Green (praca eksperymentalna, mgr).

7. Analiza rezonansowego transferu energii dla układu DPH-NBD-PE (praca eksperymentalna, mgr).

8. Analiza rezonansowego transferu energii dla układu NBD(cholestan)-NBD-PE (praca eksperymentalna, mgr).

9. Analiza miejsc wiążących ligandy w strukturach albuminy surowicy krwi ludzkiej dostępnych w internetowych bazach danych struktur przestrzennych makrocząsteczek (praca teoretyczna, lic).

10. Lizozym jako modelowe białko ukzaujące proces tworzenia blaszek amyloidowych (praca teoretyczna, lic).

11. Farmakokinetyka opipramolu w aspekcie wiązania z białkami surowicy (praca teoretyczna, lic).

.....

2018/2019

1. Analiza spektroskopowa stopnia enkapsulacji wybranych leków przeciwnowotworowych w liposomach otrzymywanych metodą mREV (praca eksperymentalna, mgr).

2. Dieta bogatotłuszczowa w oddziaywaniu gliklazydu z białkiem transportującym (praca eksperymentalna, mgr).

3. Badanie właściwości antyoksydacyjnych wybranych produktów farmaceutycznych (praca eksperymentalna, mgr).

4. Albumina oksydowana jako marker wybranych stanów chorobowych (praca eksperymentalna, mgr).

5. Naturalne antyoksydanty w suplementach diety (praca teoretyczna, lic).

6. Metody fizykochemiczne w analizie interakcji ligand - makroczasteczka (praca teoretyczna, lic).

.....

2019/2020

1. Zmiana powinowactwa losartanu do glikowanej albuminy osocza krwi w obecności kwasów tłuszczowych (praca doświadczalna, mgr, Analityka Medyczna).

2. Wpływ stresu oksydacyjnego na strukturę albuminy surowicy krwi jako nośnika wybranych związków o potencjalnym działaniu leczniczym (praca doświadczalna, mgr, Farmacja).

3. Spektroskopowa analiza wpływu wybranych antyoksydantów na właściwości wiążące albuminy surowicy krwi (praca doświadczalna, mgr, Analityka Medyczna).

4. Oddziaływanie fibrylowanego HSA z lekami pierwszego i drugiego miejsca wiążącego (praca doświadczalna, mgr, Farmacja).

5. Znaczenie stresu oksydacyjnego w patogenezie wybranych chorób (praca teoretyczna, lic, Biotechnologia Medyczna).

6. Nowoczesne metody otrzymywania nanonośników (praca teoretyczna, lic, Biotechnologia Medyczna).

.....

2020/2021


1. Ocena stężenia wybranych substancji czynnych występujących zarówno w suplementach diety, jak i preparatach leczniczych (praca doświadczalna, mgr, Farmacja)

2. Spektroskopowa ocena interakcji wybranych ligandów z ich potencjalnym nośnikiem (praca doświadczalna, mgr, Farmacja)

3. Stabilność kompleksu gliklazydu w obecności substancji egzogennych z modyfikowanym białkiem osocza (praca doświadczalna, mgr, Farmacja)

4. Agregacja/fibrylacja HSA i jej oddziaływanie z wybranym ligandem (praca doświadczalna, mgr, Analityka Medyczna)

5. Glikacja białka osocza i jego oddziaływanie z wybranym ligandem (praca doświadczalna, mgr, Analityka Medyczna)

6. Analiza wpływu przyjmowanych leków na aktywność endogennych mechanizmów antyoksydacyjnych organizmu człowieka (praca teoretyczna, lic, Biotechnologia Medyczna)

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec

32 364 15 80-84