Prace dyplomowe

Proponowane tematy prac dyplomowych

 

Tematy prac naukowych realizowanych w Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej
w poszczególnych latach akademickich

 

Zasady redagowania prac magisterskich i prac licencjackich

2021/2022

1. Analiza wpływu oddziaływania wybranych leków z albuminą na jej potencjał antyoksydacyjny (praca doświadczalna, mgr, Farmacja)

2. Rola kwasów tłuszczowych w oddziaływaniu ketoprofenu z glikowanym białkiem osocza (praca doświadczalna, mgr, Farmacja)

3. Zastosowanie polimeru naturalnego jako nośnika leku przeciwzapalnego (praca doświadczalna, mgr, Farmacja)

4. Studia spektroskopowe interakcji wybranych substancji leczniczych z albuminą w terapii skojarzonej przerzutującego raka piersi u kobiet (praca doświadczalna, mgr, Farmacja)

5. Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) – technika przyszłości w biotechnologii (praca teoretyczna, lic, Biotechnologia Medyczna)

6. Nanocząstki jako nośniki substancji leczniczych, zdolne do przekraczania bariery krew-mózg - wyzwania i strategie (praca teoretyczna, lic, Biotechnologia Medyczna) 

2020/2021

1. Ocena stężenia wybranych substancji czynnych występujących zarówno w suplementach diety, jak i preparatach leczniczych (praca doświadczalna, mgr, Farmacja)

2. Spektroskopowa ocena interakcji wybranych ligandów z ich potencjalnym nośnikiem (praca doświadczalna, mgr, Farmacja)

3. Stabilność kompleksu gliklazydu w obecności substancji egzogennych z modyfikowanym białkiem osocza (praca doświadczalna, mgr, Farmacja)

4. Agregacja/fibrylacja HSA i jej oddziaływanie z wybranym ligandem (praca doświadczalna, mgr, Analityka Medyczna)

5. Glikacja białka osocza i jego oddziaływanie z wybranym ligandem (praca doświadczalna, mgr, Analityka Medyczna)

6. Analiza wpływu przyjmowanych leków na aktywność endogennych mechanizmów antyoksydacyjnych organizmu człowieka (praca teoretyczna, lic, Biotechnologia Medyczna) 

2019/2020

1. Zmiana powinowactwa losartanu do glikowanej albuminy osocza krwi w obecności kwasów tłuszczowych (praca doświadczalna, mgr, Analityka Medyczna)

2. Wpływ stresu oksydacyjnego na strukturę albuminy surowicy krwi jako nośnika wybranych związków o potencjalnym działaniu leczniczym (praca doświadczalna, mgr, Farmacja)

3. Spektroskopowa analiza wpływu wybranych antyoksydantów na właściwości wiążące albuminy surowicy krwi (praca doświadczalna, mgr, Analityka Medyczna)

4. Oddziaływanie fibrylowanego HSA z lekami pierwszego i drugiego miejsca wiążącego (praca doświadczalna, mgr, Farmacja)

5. Znaczenie stresu oksydacyjnego w patogenezie wybranych chorób (praca teoretyczna, lic, Biotechnologia Medyczna)

6. Nowoczesne metody otrzymywania nanonośników (praca teoretyczna, lic, Biotechnologia Medyczna) 

2018/2019

1. Analiza spektroskopowa stopnia enkapsulacji wybranych leków przeciwnowotworowych w liposomach otrzymywanych metodą mREV (praca eksperymentalna, mgr)

2. Dieta bogatotłuszczowa w oddziaywaniu gliklazydu z białkiem transportującym (praca eksperymentalna, mgr)

3. Badanie właściwości antyoksydacyjnych wybranych produktów farmaceutycznych (praca eksperymentalna, mgr)

4. Albumina oksydowana jako marker wybranych stanów chorobowych (praca eksperymentalna, mgr)

5. Naturalne antyoksydanty w suplementach diety (praca teoretyczna, lic)

6. Metody fizykochemiczne w analizie interakcji ligand - makroczasteczka (praca teoretyczna, lic) 

2017/2018

1. Zastosowanie algorytmu empirycznego PLANTS w ocenie siły wiązania nowych doustnych leków przeciwzakrzepowych niebędących antagonistami witaminy K (rywaroksaban, apiksaban i dabigatran) z białkami surowicy krwi (praca eksperymentalna, mgr)

2. Wpływ czynnika denaturującego na strukturę postarzonej albuminy surowicy krwi (praca eksperymentalna, mgr)

3. Wpływ glikacji na III-rzędową strukturę albuminy w obecności kwasu palmitynowego (praca eksperymentalna, mgr)

4. Zmiany powinowactwa białka transportującego w obecności ligandów endo- i egzogennych (praca eksperymentalna, mgr)

5. Kwasy tłuszczowe jako inhibitory oksydacyjnej modyfikacji albuminy – prawda czy mit (praca eksperymentalna, mgr)

6. Analiza rezonansowego transferu energii dla układu DPH-Oregon Green (praca eksperymentalna, mgr)

7. Analiza rezonansowego transferu energii dla układu DPH-NBD-PE (praca eksperymentalna, mgr)

8. Analiza rezonansowego transferu energii dla układu NBD(cholestan)-NBD-PE (praca eksperymentalna, mgr)

9. Analiza miejsc wiążących ligandy w strukturach albuminy surowicy krwi ludzkiej dostępnych w internetowych bazach danych struktur przestrzennych makrocząsteczek (praca teoretyczna, lic)

10. Lizozym jako modelowe białko ukzaujące proces tworzenia blaszek amyloidowych (praca teoretyczna, lic)

11. Farmakokinetyka opipramolu w aspekcie wiązania z białkami surowicy (praca teoretyczna, lic)

 

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec

32 364 15 80-84