Chemia Fizyczna_Farmacja

(przedmiot obowiązkowy)

Karta modułu/przedmiotu pobierz

Regulamin zajęć z przedmiotu pobierz

Przepisy BHP i porządkowe obowiązujące w pracowni chemii fizycznej pobierz

 

Uwaga!

WSZYSCY STUDENCI PROSZENI SĄ O STAŁE ŚLEDZENIE WPROWADZANYCH ZMAIN W PLATFORMIE
E-LEARNING I ZAPOZNANIE SIĘ Z UMIESZCZONYMI TAM TREŚCIAMI WYKŁADOWYMI 

TEMATYKA WYKŁADÓW:

 

 1. Elementy termodynamiki chemicznej: pierwsza zasada termodynamiki, entalpia i energia wewnętrzna jako funkcje stanu
 2. Elementy termochemii: ciepło tworzenia, ciepło spalania, prawo Hessa, prawo Kirchhoffa
 3. Druga zasada termodynamiki: entropia, energia swobodna i entalpia swobodna
 4. Równowaga chemiczna: reakcje w stanie równowagi, wpływ temperatury i ciśnienia na stan równowagi
 5. Stan materii – stan gazowy: gaz doskonały (kinetyczno – molekularna teoria gazów, prędkość gazów, prawa Grahama), gaz rzeczywisty (równanie van der Waalsa)
 6. Stan materii – stan ciekły: lepkość, prawo przepływu Newtona, układy newtonowskie i nienewtonowskie, napięcie powierzchniowe, prawo Ramsey’a i Shieldsa
 7. Równowagi fazowe i właściwości roztworów: reguła faz Gibbsa, równowagi fazowe w układach jedno-, dwu- i trójskładnikowych. Wykresy fazowe układów dwu- i trójskładnikowych
 8. Trójkąt stężeń Gibbsa, prawo podziału Nernsta 
 9. Równowagi w roztworach elektrolitów: wskaźniki pH, wpływ pH na rozpuszczalność i transport leków
 10. Podstawy elektrochemii: ogniwa galwaniczne, wykorzystanie pomiarów SEM do badań fizykochemicznych pomiar pH), podstawy kinetyki procesów elektrochemicznych
 11. Zjawiska powierzchniowe: adsorpcja na powierzchni cieczy, równanie Gibbsa, substancje powierzchniowo czynne, zjawiska adsorpcji na ciele stałym, adsorpcja fizyczna i chemiczna, izotermy adsorpcji
 12. Układy dyspersyjne: koloidy (otrzymywanie, budowa, właściwości optyczne, kinetyczne i elektryczne układów koloidalnych, trwałość), układy dyspersyjne stosowane w farmacji (emulsje, żele, zawiesiny, mikrocząstki, liposomy)
 13. Meody fizyczne w chemii strukturalnej: podstawy spektroskopii molekularnej, widma podczerwieni, Ramana elektronowe, magnetyczny rezonans jądrowy, elektronowy rezonans paramagnetyczny, dyfrakcja promieni rentgenowskich, spektrometria mas, elementy mechaniki kwantowej, modelowanie molekularne
 14. Kinetyka chemiczna: szybkość reakcji chemicznych, wpływ stężenia na szybkość reakcji chemicznych, rząd i cząsteczkowość reakcji chemicznych, wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznych, reakcje w roztworach, kataliza, kinetyka reakcji enzymatycznych, badanie trwałości leków
 15. Fizykochemiczne podstawy farmakokinetyki: dostępność biologiczna, objętość dystrybucji, klirens, biologiczny okres półtrwania, model kompartmentowe (kinetyczny opis zmian stężenia leku we krwi), fizjologiczne modele przepływowe (wiązanie leku z białkami), farmakokinetyka liniowa i nieliniowa

POZYCJE 8-15 REALIZOWANE SĄ W FORMIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ - E-LEARNING


TEMATYKA ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH:

 

 1. Zastosowanie wybranych działań matematycznych niezbędnych do rozwiązywania zadań rachunkowych z chemii fizycznej
 2. Fizyczne metody badania struktury cząsteczek. Refrakcja molowa. Moment dipolowy. Polaryzacja molowa. Ciecze. Parachora. Spektroskopowe metody badania struktury związków (UV, VIS, IR, NMR, EPR). Spektroskopia absorpcyjna: prawo Lamberta – Beera, molowy współczynnik absorpcji
 3. I zasada termodynamiki. Entalpia. Energia wewnętrzna. Procesy izochoryczne, izobaryczne, izotermiczne, adiabatyczne. Ciepło molowe gazów
 4. Prawo Hessa. Prawo Kirchhoffa. II zasada termodynamiki. Entropia. Potencjał termodynamiczny
 5. Dysocjacja elektrolityczna. Wyznaczanie stałej dysocjacji. Teoria mocnych elektrolitów. Równanie Hendersona-Hasselbacha. Pojemniść buforowa. Wyznaczanie parametrów fizykochemicznych niezbędnych w farmacji
 6. Równowagi w układach jednoskładnikowych. Przemiany fazowe. Równanie Clausiusa-Clapeyrona. Właściwości roztworów nieelektrolitycznych. Ciśnienie osmotyczne. Diagramy fazowe. Prawo Raoulta
 7. Szybkość reakcji. Rząd i cząsteczkowość reakcji. Równanie kinetyczne prostych reakcji. Wyznaczenie rzędu reakcji. Teoria zderzeń aktywnych
 8. Sprawdzian rachunkowy

 

TEMATYKA ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH:

 

 1. Omówienie metod wyznaczania wielkości fizykochemicznych z danych doświadczalnych i zasad bezpiecznej pracy w  laboratorium
 2. Ustalanie składu mieszaniny
 3. Równowagi fazowe w układzie trójskładnikowym. Trójkąt gibbsa
 4. Współczynnik podziału substancji
 5. Adsorpcja paracetamolu na węglu aktywnym
 6. Szybkość rozpadu kompleksowego anionu trójszczawianomanganowego (iii)
 7. Trwałość koloidu hydrofobowego i hydrofilowego
 8. Szybkość inwersji  sacharozy
 9. Absorpcjometria – wyznaczanie  stałej  dysocjacji
 10. Ciepło rozpuszczania
 11. Struktura związku chemicznego
 12. Analiza zmian strukturalnych makromolekuł techniką różnicowej kalorymetrii skaningowej
 13. Wyznaczanie drugorzędowej struktury białek techniką dichroizmu kołowego
 14. Zajęcia przeznaczone na odrabianie ćwiczeń
 15. Zajęcia przeznaczone na odrabianie ćwiczeń

 

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH DOSTĘPNE W PLATFORMIE E-LEARNING 

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec

32 364 15 80-84