Działalność Katedry

Informacje o Katedrze

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 

Katedra prowadzi następujące zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu:

Chemia Fizyczna - kierunek: Farmacja, jednolite studia magisterskie - I rok

Chemia Fizyczna - kierunek: Biotechnologia Medyczna, I st. - I rok

Chemia Fizyczna - kierunek: Analityka Medyczna, jednolite studia magisterskie - II rok

Matematyka - kierunek: Farmacja, jednolite studia magisterskie - I rok

Matematyka - kierunek: Biotechnologia Medyczna, I st. - I rok

Matematyka Stosowana - kierunek: Biotechnologia Medyczna, jednolite studia magisterskie - I rok (przedmiot fakultatywny)

Specyficzne i niespecyficzne nośniki leków - kierunek: Farmacja, jednolite studia magisterskie - II rok (przedmiot fakultatywny)

Nauka i przemysł - zalety współpracy - kierunek: Farmacja, jednolite studia magisterskie - II rok (przedmiot fakultatywny)

Ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań naukowych - kierunek: Farmacja, Analityka Medyczna, jednolite studia magisterskie - V rok, Biotechnologia Medyczna - II st. - II rok

Prace licencjackie - kierunek Biotechnologia Medyczna, I st. - III rok

Nowoczesne techniki badawcze - Studia Doktoranckie - II rok

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 

Aktualnie prowadzone są następujące tematyki badawcze:

Charakterystyki spektroskopowe leków oraz analiza mechanizmu ich oddziaływań z białkami natywnymi i zmodyfikowanymi; analiza wiązania leków do albumin w stanach hiperlipidemii, procesach glikacji, oksydacji, glikooksydacji fibrylacji/agregacji oraz w trakcie molekularnego starzenia się; analiza spektroskopowa kompetycji leków w wiązaniu z białkami w terapii wielolekowej.

Analiza konformacyjna modyfikowanych makromolekuł metodami spektroskopowymi, badanie ich właściwości wiążących i fizykochemicznej trwałości.

Preparatyka i badanie właściwości spektroskopowe liposomów; rezonansowy transfer energii w liposomach; wpływ albuminy surowicy krwi na skuteczność zamykania leków w liposomach.

Zastosowanie dokowania molekularnego w analizie oddziaływań substancji leczniczych z białkami

Badania aktywnosci antyoksydacyjnej preparatów żywnościowych oraz farmaceutycznych, leków i innych substancji leczniczych.

 

Stosowane w Katedrze techniki badawcze:

techniki spektroskopowe tj. spektroskopia absorpcyjna (UV/VIS), spektrofluorymetria (SFM), spektroskopia dichroizmu kołowego (CD)

techniki mikrokalorymetryczne tj. izotermiczna mikrokalorymetria miareczkowa (nanoITC), skaningowa mikrokalorymetria różnicowa (nanoDSC)

techniki dokowania molekularnego z wykorzystaniem oprogramowania CLC Drug Discovery Workbench

oraz techniki magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) i elektronopowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) (w ramach współpracy)

 

Wykaz publikacji, monografii i streszczeń z konferencji krajowych i zagranicznych pracowników Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej znajduje się na stronie Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowichach: https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?lang=pl -> BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI SUM (kod jednostki organizacyjnej FFF)  

 

 

 

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec

32 364 15 80-84