Matematyka_Biotechnologia Medyczna

(przedmiot obowiązkowy)

Karta modułu/przedmiotu pobierz

Regulamin zajęć z przedmiotu pobierz

Przepisy BHP i porządkowe obowiązujące w pracowni chemii fizycznej  pobierz

 

 

Szanowni Państwo!

POPRAWA kolokwium zaliczeniowego z matematyki  odbędzie się dnia 31.01.2020r. (piątek) w sali 2.22 na ul. Jagiellońskiej 4

 

UWAGA!!

KOLOKWIUM ZALICZENIOWE Z MATEMATYKI - I TERMIN

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO KOLKWIUM ZALICZENIOWEGO JEST UZYSKANIE POZYTYWNEJ OCENY ZE WSZYSTKICH KOLOKWIÓW CZĄSTKOWYCH!

 

GR. DE - 27.01.2020, GODZ. 11.30-13.00 SALA 911, OSTROGÓRSKA 30, DS2

GR. FG - 24.01.2020, GODZ. 11.00-12.30 SALA 2.22, JAGIELLOŃSKA 4, WF

 

KOLOKWIUM ZALICZENIOWE Z MATEMATYKI - I TERMIN POPRAWKOWY

GR. FG, DE - 31.01.2020, GODZ. 11.15-12.45 SALA 2.22, JAGIELLOŃSKA 4, WF

 

KOLOKWIUM ZALICZENIOWE Z MATEMATYKI - II TERMIN POPRAWKOWY

GR. FG, DE - 07.02.2020 

 

TREŚCI PROGRAMOWE ORAZ TERMINY WYKŁADÓW w roku akademickim 2019/2020 (MATEMATYKA):

TREŚCI PROGRAMOWE

Funkcje jednej zmiennej i ich własności: funkcje potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne, funkcje elementarne, złożone i odwrotne, funkcje ciągłe, granice funkcji jednej zmiennej, Rachunek różniczkowy: pochodna funkcji elementarnej i złożonej, różniczka funkcji i jej zastosowanie, zastosowanie pochodnych, Funkcje wielu zmiennych: pochodne cząstkowe, różniczka zupełna i jej zastosowanie (termodynamika, wyznaczanie przybliżonej wartości, ocena błędów w obliczeniach), Rachunek całkowy: podstawowe wzory i metody całkowania całek nieoznaczonych i oznaczonych, Zastosowanie całek: rozwiązywanie problemów z biofizyki i chemii fizycznej, geometryczna interpretacja całek, Równania różniczkowe - podstawowe określenia, całka ogólna i całka szczególna równania różniczkowego, Równania różniczkowe pierwszego rzędu: podstawowe określenia, równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych, jednorodne i liniowe, Matematyczne metody opracowania wyników

TERMINY WYKŁADÓW

Wykłady rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem od 11.10.2019

Kolejne terminy spotkań:

9.30-11.00: 11.10.2019, 18.10.2019, 25.10.2019, 08.11.2019, 15.11.2019, 22.11.2019, 29.11.2019

9.30-10.15: 06.12.2019

 

TREŚCI PROGRAMOWE ORAZ TERMINY ĆWICZEŃ w roku akademickim 2019/2020 (MATEMATYKA):

TREŚCI PROGRAMOWE 

Pojęcie funkcje jednej i wielu zmiennych i ich własności: funkcje potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne, elementarne, złożone i odwrotne, Granice funkcji ciągłej. Iloraz różnicowy i granica ilorazu różnicowego, Rachunek różniczkowy: pochodne funkcji elementarnej, obliczanie pochodnych sumy, różnicy, iloczynu, ilorazu, zastosowanie pochodnych, interpretacja geometryczna pochodnych, Pochodna funkcji złożonych, pochodna logarytmiczna, pochodna funkcji określonej parametrycznie, Punkty przegięcia i kierunki wypukłości krzywej, schemat badania kształtu krzywej, zastosowanie rachunku różniczkowego do badania przebiegu zmienności funkcji, Rachunek różniczkowy: różniczka funkcji i jej zastosowanie, pochodne funkcji wielu zmiennych, pochodne cząstkowe pierwszego i wyższych rzędów, Pojęcie różniczki i jej własności, różniczka zupełna i jej zastosowanie  zastosowanie (termodynamika, wyznaczanie przybliżonej wartości, ocena błędów w obliczeniach), Wykorzystanie rachunku różniczkowego do opisu zjawisk i procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych, Rachunek całkowy: podstawowe wzory i metody całkowania całek nieoznaczonych i oznaczonych, Zastosowanie całek: rozwiązywanie problemów z biofizyki i chemii fizycznej, Geometryczna interpretacja całek, Równania różniczkowe pierwszego rzędu: podstawowe określenia, całka ogólna i szczególna równania różniczkowego, Równania różniczkowe II rzedu, równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych, jednorodne i liniowe, Matematyczne metody opracowania wyników: metoda najmniejszych kwadratów, sporządzanie wykresów, papiery funkcyjne 

TERMINY ĆWICZEŃ 

Ćwiczenia rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem od 07.10.2019

Kolejne terminy spotkań:

11FG

11.00-12.45: 11.10.2019, 18.10.2019, 08.11.2019, 15.11.2019, 22.11.2019, 29.11.2019, 06.12.2019, 13.12.2019, 20.12.2019, 10.01.2020, 17.01.2020, 24.01.2020

11.15-12.45: 31.01.2020

11DE:

10.30-11.30: 07.10.2019

11.30-13.15: 14.10.2019, 21.10.2019

11.30-13.00: 07.10.2019, 28.10.2019, 04.11.2019, 18.11.2019, 25.11.2019, 02.12.2019, 09.12.2019, 16.12.2019, 13.01.2020, 20.01.2020, 27.01.2020

09.45-11.15: 16.12.2019

.....


TREŚCI PROGRAMOWE ORAZ TERMINY WYKŁADÓW w roku akademickim 2018/2019:

 

 1. Wykład 1 (2h): 05.X.2018 (Funkcja jednej zmiennej. Funkcje potęgowe i logarytmiczne. Rachunek różniczkowy).
 2. Wykład 2 (2h): 19.X.2018 (Zastosowanie rachunku różniczkowego. Pochodne cząstkowe i różniczki zupełne).
 3. Wykład 3 (2h): 09.XI.2018(Zastosowanie pochodnych w rachunku błędów, do obliczeń przybliżonych i w termodynamice).
 4. Wykład 4 (2h):23.XI.2018(Rachunek całkowy. Podstawowe wzory i metody całkowania całek nieoznaczonych i oznaczonych).
 5. Wykład 5 (2h):07.XII.2018(Zastosowanie całki oznaczonej do rozwiązywania problemów z biofizyki i chemii fizycznej).
 6. Wykład 6 (2h):21.XII.2018(Geometryczna interpretacja całki oznaczonej).
 7. Wykład 7 (3h):18.I.2019(Równania różniczkowe – podstawowe określenia. Całka ogólna i całka szczególna równania różniczkowego. Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych, jednorodne i liniowe. Matematyczne metody opracowania wyników).

 

TREŚCI PROGRAMOWE ORAZ TERMINY ĆWICZEŃ SEMINARYJNYCH w roku akademickim 2018/2019:

 

 1. Ćwiczenia 1 (2h): 05.X.2018 (Zajęcia organizacyjne. Powtórzenie wiadomości).
 2. Ćwiczenia 2 (2h): 12.X.2018 (Pojęcie funkcji jednej i wielu zmiennych i ich własności. Funkcje potęgowe i logarytmiczne).
 3. Ćwiczenia 3 (2h): 19.X.2018 (Rachunek różniczkowy. Pochodne funkcji jednej zmiennej i ich zastosowania. Interpretacja geometryczna pochodnej. Pochodne funkcji elementarnych. Obliczanie pochodnych sumy, różnicy, iloczynu, ilorazu).
 4. Ćwiczenia 4 (2h): 26.X.2018 (Pochodna funkcji złożonej. Pochodna logarytmiczna).
 5. Ćwiczenia 5 (2h): 09.XI.2018 (Pochodna funkcji złożonej. Pochodna logarytmiczna. Pochodne wyższych rzędów).
 6. Ćwiczenia 6 (2h): 16.XI.2018 (Pojęcie różniczki. Własności różniczki. Zastosowanie różniczek w obliczeniach przybliżonych).
 7. Ćwiczenia 7 (2h): 23.XI.2018 (Pojęcie funkcji wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe pierwszego rzędu. Różniczka zupełna).
 8. Ćwiczenia 8 (2h): 30.XI.2018 (Zastosowanie różniczki zupełnej do rachunku błędów, obliczeń przybliżonych i w termodynamice. Wykorzystanie rachunku różniczkowego do opisu zjawisk i procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych).
 9. Ćwiczenia 9 (2h): 07.XII.2018 (Pojęcie całki jako funkcji pierwotnej).
 10. Ćwiczenia 10 (2h): 14.XII.2018 (Podstawowe wzory i metody całkowania przez części i podstawienie. Własności całki nieoznaczonej i oznaczonej).
 11. Ćwiczenia 11 (2h): 21.XII.2018 (Zastosowanie całki oznaczonej do rozwiązywania problemów z biofizyki i chemii fizycznej).
 12. Ćwiczenia 12 (2h): 11.I.2019 (Geometryczna interpretacja całki oznaczonej).
 13. Ćwiczenia 13 (2h): 18.I.2019 (Równania różniczkowe – podstawowe określenia. Całka ogólna i całka szczególna równania różniczkowego. Równania różniczkowe I rzędu).
 14. Ćwiczenia 14 (2h): 25.I.2019 (Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych, jednorodne i liniowe. Matematyczne metody opracowania wyników: metoda najmniejszych kwadratów, rachunek błędów – metoda różniczki zupełnej. Sporządzanie wykresów, papiery funkcyjne).
 15. Ćwiczenia 15 (2h): 01.II.2019 (KOLOKWIUM ZALICZENIOWE)

 

 

 

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec

32 364 15 80-84