Regulamin Pracowni Magisterskiej

Regulamin

 1. W pracowni mogą przebywać tylko magistranci Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej, realizujący prace dyplomowe w danym roku akademickim
 2. Magistranci korzystają z pracowni tylko za zgodą promotora lub/i opiekuna pracy
 3. Zabrania się spożywania posiłków i napojów w pracowni magisterskiej
 4. Każdy magistrant powinien być zaopatrzony w fartuch i zeszyt laboratoryjny, w którym należy odnotowywać wszelkie czynności wykonywane w pracowni
 5. Każdy magistrant ma obowiązek utrzymywać porządek nie tylko na swoim, przydzielonym przez promotora lub/i opiekuna stanowisku pracy, lecz także w całej pracowni. Pobrane odczynniki, szkło i narzędzia muszą być po wykonaniu ćwiczenia odniesione na właściwe miejsce a szkło umyte
 6. W pracowni magisterskiej może jednocześnie przebywać kilka osób. Uprasza się o zachowanie ciszy, by nie zakłócać pracy osób pozostałych
 7. Zabrania się bez zgody promotora lub/i opiekuna wynoszenia z pracowni substancji chemicznych,urządzeń laboratoryjnych, itp.
 8. Doświadczenia należy wykonywać zgodnie z zaleceniami promotora lub/i opiekuna z zachowaniem środków ostrożności
 9. Substancje i odczynniki należy używać rozważnie a szkłem laboratoryjnym i urządzeniami należy posługiwać się OSTROŻNIE
 10. Używane szkło laboratoryjne powinno zostać opisane przez magistranta mazakiem do szkła. Informacje powinny zawierać co najmniej inicjały sporządzającego, datę sporządzenia oraz dane dotyczące zawartości sporządzonego roztworu. Po zakończeniu doświadczenia szkło powinno być dokładnie umyte i odstawione na miejsce
 11. Każdy magistrant jest zobowiązany do przenoszenia swoich danych na sformatowany nośnik zewnętrzny  
 12. Resztki substancji wylewamy do pojemników wskazanych przez promotora lub/i opiekuna
 13. W razie niebezpiecznego wypadku, należy bezzwłocznie skontaktować się z promotorem lub/i opiekunem
 14. O wszystkich uszkodzeniach należy niezwłocznie poinformować promotora lub/i opiekuna
 15. Planując dzień badawczy, należy wpisać się na listę, rezerwując tym samym aparat – informacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby wykonującej doświadczenie, adres mailowy oraz przedział czasowy, w którym doświadczenie będzie wykonywane
 16. Każdy magistrant posiada upoważnienie do wstępu do pracowni magisterskiej. Dlatego planując dzień badawczy, należy upewnić się, że wszystkie procedury związane z przeprowadzeniem doświadczenia zostały wykonane tak, by nie było konieczności korzystania z innych pokoi, poza pracownią magisterską. Z pokoju wagowego (135) oraz 130 można korzystać tylko w obecności pracownika Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej 

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec

32 364 15 80-84