Matematyka_Farmacja

(przedmiot obowiązkowy)

Karta modułu/przedmiotu pobierz

Regulamin zajęć z przedmiotu pobierz

 

Szanowni Państwo!

POPRAWA kolokwium zaliczeniowego z matematyki dla grupy 15AB i 17AB odbędzie się dnia 31.01.2020r. (piątek) w sali 2.22 na ul. Jagiellońskiej 4

 

 

Kolokwium zaliczeniowe

I termin: 

grupa 13AB: 16.01.2020

grupy 11AB, 12AB, 16AB, 17AB: 20.01.2020

grupa 15AB: 21.01.2020

grupy 14AB: 23.01.2020

 

W celu ustalenia dogodnego dnia i godziny poprawy kolokwium, starości poszczególnych grup proszeni są o indywidualny kontakt z osobą prowadzącą zajęcia. 

 Na kolokwium zaliczeniowym można mieć przy sobie wyłącznie długopis, kartkę, kalkulator i kartę wzorów. 

 

TREŚCI PROGRAMOWE ORAZ TERMINY WYKŁADÓW w roku akademickim 2019-2020:

Treści programowe 

Funkcje elementarne i ich własności, Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej: pochodne i różniczki funkcji elementarnych i złożonych oraz ich zastosowanie, Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych: pochodne cząstkowe i różniczki funkcji elementarnych i złożonych oraz ich zastosowanie, Rachunek całkowy i zastosowanie całek, Równania różniczkowe i ich zastosowanie, Matematyczne metody opracowania wyników

Terminy wykładów

17.10, 07.11, 14.11, 21.11

 

TREŚCI PROGRAMOWE ORAZ TERMINY SEMINARIÓW w roku akademickim 2019-2020:

Treści programowe 

Wyznaczane pochodnych i różniczek funkcji elementarnych i złożonych (jednej i wielu zmiennych), Rozwiazywanie całek nieoznaczonych i oznaczonych. Geometryczna interpretacja całek, Rozwiązywanie równań różniczkowych pierwszego rzędu

Terminy seminariów

od 16.12, zgodnie z harmonogramem


TREŚCI PROGRAMOWE ORAZ TERMINY WYKŁADÓW w roku akademickim 2018-2019:

 

 1. Wykład 1 (3h) 20.11.2018 : Funkcja jednej zmiennej. Funkcje potęgowe i logarytmiczne. Rachunek różniczkowy.
 2. Wykład 2 (3h) 4.12.2018 : Zastosowanie rachunku różniczkowego. Pochodne cząstkowe  i różniczki zupełne.
 3. Wykład 3 (3h) 18.12.2018: Zastosowanie pochodnych w rachunku błędów, do obliczeń przybliżonych i w termodynamice.
 4. Wykład 4 (3h) 08.01.2019: Rachunek całkowy. Podstawowe wzory i metody całkowania całek nieoznaczonych  i oznaczonych. Zastosowanie całki oznaczonej do rozwiązywania problemów z biofizyki i chemii fizycznej. Geometryczna interpretacja całki oznaczonej.
 5. Wykład 5 (3h)15.01.2019: Równania różniczkowe - podstawowe określenia. Całka ogólna i całka szczególna równania różniczkowego. Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych, jednorodne i liniowe. Matematyczne metody opracowania wyników.

 TREŚCI PROGRAMOWE ORAZ TERMINY ĆWICZEŃ SEMINARYJNYCH w roku akademickim 2018-2019:

 

 1. Ćwiczenia 1 (1h): 26.11.2018 - gr. 18AB, 12AB, 11AB, 17AB, 16AB  27.11.2018 - gr. 13AB   21.11.2018  gr. 15AB, 14AB- (Zajęcia organizacyjne. Powtórzenie wiadomości)
 2. Ćwiczenia 2 (2h): 03.12.2018gr. 18AB, 12AB, 11AB, 17AB, 16AB   04.12.2018 -  gr. 13AB   28.11.2018 – gr. 15AB, 14AB   (Pojęcie funkcje jednej i wielu zmiennych i ich własności. Funkcje potęgowe i logarytmiczne. Rachunek różniczkowy. Pochodne funkcji jednej zmiennej i ich zastosowania. Interpretacja geometryczna pochodnej. Pochodne funkcji elementarnych. Obliczanie pochodnych sumy, różnicy, iloczynu, ilorazu)
 3. Ćwiczenia 3 (2h): 10.12.2018– gr. 18AB, 12AB, 11AB, 17AB, 16AB   11.12.2018- gr. 13AB       5.12.2018– gr. 15AB, 14AB    (Pochodna funkcji złożonej. Pochodna logarytmiczna. Pochodne wyższych rzędów. Pojęcie różniczki. Własności różniczki. Zastosowanie różniczek w obliczeniach przybliżonych)
 4. Ćwiczenia 4 (2h): 17.12.2018– gr. 18AB, 12AB, 11AB, 17AB, 16AB 18.12.2018 - gr. 13AB    12.12.2018– gr. 15AB, 14AB   (Pojęcie funkcji wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe pierwszego rzędu. Różniczka zupełna. Zastosowanie różniczki zupełnej do rachunku błędów, obliczeń przybliżonych i w termodynamice. Wykorzystanie rachunku różniczkowego do opisu zjawisk i procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych.  Pojęcie całki jako funkcji pierwotnej)
 5. Ćwiczenia 5 (2h): 07.I.2019 –gr. 18AB, 12AB, 11AB, 17AB, 16AB      08.01.2019- gr. 13AB     19.12.2018 - gr. 15AB, 14AB    (Podstawowe wzory i metody całkowania przez części i podstawienie. Własności całki nieoznaczonej i oznaczonej)
 6. Ćwiczenia 6 (2h): 14.I.2019 – gr. 18AB, 12AB, 11AB, 17AB, 16AB    15.I.2019- gr. 13AB         9.I.2019– gr. 15AB, 14AB    (Zastosowanie całki oznaczonej do rozwiązywania problemów z biofizyki i chemii fizycznej. Geometryczna interpretacja całki oznaczonej)
 7. Ćwiczenia 7 (2h): 21.I.2019– gr. 18AB, 12AB, 11AB, 17AB, 16AB   22.I.2019 gr. 13AB         16.I.2019 gr. 15AB, 14AB  (Równania różniczkowe - podstawowe określenia. Całka ogólna i całka szczególna równania różniczkowego. Równania różniczkowe I rzędu. Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych, jednorodne i liniowe. (Matematyczne metody opracowania wyników: metoda najmniejszych kwadratów, rachunek błędów - metoda różniczki zupełnej)
 8. Ćwiczenia 8 (2h):28.I.2019– gr. 18AB, 12AB, 11AB, 17AB, 16AB     29.I.2019 - gr. 13AB       23.I.2019– gr. 15AB, 14AB    (Kolokwium zaliczeniowe)

 


 

 

 

 

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec

32 364 15 80-84