Chemia Fizyczna_Biotechnologia Medyczna

(przedmiot obowiązkowy)

Karta modułu/przedmiotu pobierz

Regulamin zajęć z przedmiotu pobierz

Przepisy BHP i porządkowe obowiązujące w pracowni chemii fizycznej pobierz

UWAGA! 

KOLOKWIUM ZALICZENIOWE: I termin 10.01.2020, II termin 24.01.2020, III termin 31.01.2020r.

Przypominamy, że warunkiem niezbędnym do przystąpienia do zaliczenia jest posiadanie pozytywnej oceny z zakęć seminaryjnych i ćwiczeń. 

II Poprawa kolokwium 

Zapraszamy wszystkich studentów z grupy 11FG, którym nie udało się zaliczyć kolokwium z dnia 29 listopada, w dniu 20 grudnia. Poprawa odbędzie się w sali 130 od godziny 9:30.
Wszytskim, którzy zaliczyli kolkwium, serdecznie gratulujemy!

Poprawa kolokwium!

Zapraszamy wszystkich studentów z grupy 11FG, którym nie udało się zaliczyć kolokwium z dnia 29 listopada, w dniu 13 grudnia. Poprawa odbędzie się w sali 2.22 w godzinach 12:45 - 13:30.
Wszytskim, którzy zaliczyli kolkwium, serdecznie gratulujemy!

UWAGA!

Uprzejmie informuję, iż dnia 16.12 2019 w godz. 8.30-9.15 odbędzie się kolokwium zaliczeniowe z chemii fizycznej (sala 2.22). Obowiązuje materiał z wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i seminaryjnych. Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest pozytywn końcowa ocena z zajęć seminaryjnych i laboratoryjnych. Obowiązkowo proszę o zabranie kalkulatorów i legitymacji ze zdjęciem (do wglądu). Powodzenia :)

 

UWAGA!

Dnia 29 listopada 2019 roku odbędzie się kolokwium z zajęć seminaryjnych dla grup 11 F i 11 G w sali 2.22 w godzinach 12:45 - 14:15.
Wszyscy studenci proszeni są o posiadanie ze sobą kalkulatorów.

Kolokwium z zajęć seminaryjnych dla grup 11D i 11E odbędzie się dnia 09.12.2019 w godzinach 9:45-11:15 w sali 911 na ulicy Ostrogórskiej 30.

 

TEMATYKA ORAZ TERMINY ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH w roku akademickim 2019/2020:

TEMATYKA 

Zastosowanie wybranych działań matematycznych niezbędnych do rozwiązywania zadań rachunkowych z chemii fizycznej, Fizyczne metody badania struktury cząsteczek: refrakcja molowa, polaryzacja molowa i moment dipolowy, parachora. Spektroskopia absorpcyjna: prawo Lamberta – Beera, molowy współczynnik absorpcji, Pierwsza zasada termodynamiki, entalpia i energia wewnętrzna jako funkcje stanu. Procesy izobaryczne, izochoryczne, izotermiczne, adiabatyczne. Ciepło molowe gazów, Termochemia: prawo Hessa, prawo Kirchhoffa, Druga zasada termodynamiki: entropia, potencjał termodynamiczny, Szybkość reakcji, rzędowość i cząsteczkowość reakcji, równanie kinetyczne prostych reakcji, wyznaczanie rzędu reakcji. Teoria zderzeń aktywnych, Koloidy (ruchy Browna, dyfuzja, sedymentacja, ciśnienie osmotczne, równowagi Donnana) 

 TERMINY

Seminaria z chemii fizycznej rozpoczną się zgodnie z harmonogramem od 07.10.2019.

Kolejne terminy spotkań: 

11DE:

9.45-10.30: 07.10.2019

9.45-11.15: 14.10.2019, 21.10.2019, 28.10.2019, 04.11.2019, 18.11.2019, 25.11.2019, 09.12.2019

11FG

12:45 – 14:15: 11.10.2019, 18.10.2019, 25.10.2019, 8.11.2019, 15.11.2019, 22.11.2019, 29.11.2019 12:45 – 13:30: 6.12.2019

 

TEMATYKA ORAZ TERMINY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH w roku akademickim 2019/2020:

 TEMATYKA 

Omówienie metod wyznaczania wielkości fizykochemicznych z danych doświadczalnych i zasad bezpiecznej pracy w laboratorium, Szybkość inwersji sacharozy, Absorpcjometria – wyznaczanie stałej dysocjacji, Trwałość koloidu hydrofobowego i hydrofilowego, Analiza zmian strukturalnych makromolekuł techniką różnicowej kalorymetrii skaningowej

 TERMINY

Ćwiczenia z chemii fizycznej rozpoczną się zgodnie z harmonogramem od 08.10.2019

Kolejne terminy spotkań: 

11D:

11.15-13.30: 11.10.2019, 18.10.2019, 25.10.2019, 08.11.2019, 22.11.2019

11E

13:45 – 16:00: 8.10.2019, 15.10.2019, 22.10.2019, 29.10.2019, 5.11.2019

11F

15:00 – 17:15: 9.10.2019, 16.10.2019, 23.10.2019, 30.10.2019, 6.11.2019

11G

14:30 – 16:45: 11.10.2019, 18.10.2019, 25.10.2019, 8.11.2019, 15.11.2019

 

TEMATYKA ORAZ TERMINY WYKŁADÓW w roku akademickim 2019/2020:

TEMATYKA 

Elementy termodynamiki chemicznej: pierwsza zasada termodynamiki, energia wewnętrzna i entalpia jako funkcje stanu, Elementy termodynamiki chemicznej: elementy termochemii (ciepło tworzenia, ciepło spalania, prawo Hessa, prawo Kirchhoffa), druga zasada termodynamiki (entropia, energia swobodna i entalpia swobodna), Równowaga chemiczna: reakcje w stanie równowagi, wpływ temperatury i ciśnienia na stan równowagi, Równowagi fazowe i właściwości roztworów: reguła faz Gibbsa, równowagi fazowe w układach jedno-, dwu- i trójskładnikowych, Równowagi w roztworach elektrolitów: pH,  Elementy elektrochemii: przewodnictwo elektryczne roztworów elektrolitów, ogniwa galwaniczne, Zjawiska powierzchniowe: adsorpcja na powierzchni cieczy, równanie Gibbsa, substancje powierzchniowo czynne, zjawiska adsorpcji na ciele stałym, adsorpcja fizyczna i chemiczna, izotermy adsorpcji, Układy dyspersyjne: koloidy (otrzymywanie, oczyszczanie, trwałość, właściwości optyczne, kinetyczne i elektryczne), , Metody fizyczne w chemii strukturalnej – wprowadzenie, Kinetyka chemiczna: elementy kinetyki chemicznej (szybkość reakcji chemicznych, rzędowość i cząsteczkowość reakcji chemicznych, kinetyka reakcji enzymatycznych), mechanizmy reakcji chemicznych 

TERMINY

Wykłady z chemii fizycznej rozpoczną się zgodnie z harmonogramem od 07.10.2019

Kolejne terminy spotkań: 

8.00-9.30: 07.10.2019, 14.10.2019, 21.10.2019, 04.11.2019, 18.11.2019, 25.11.2019, 02.12.2019

8.00-8.45: 16.12.2019


 ......

TEMATYKA ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH w roku akademickim 2018/2019:

 

 1. Zastosowanie wybranych działań matematycznych niezbędnych do rozwiązywania zadań rachunkowych z chemii fizycznej
 2. Fizyczne metody badania struktury cząsteczek. Refrakcja molowa. Moment dipolowy. Polaryzacja molowa. Ciecze. Parachora. Spektroskopowe metody badania struktury związków (UV, VIS, IR, NMR, EPR). Spektroskopia absorpcyjna: prawo Lamberta – Beera, molowy współczynnik absorpcji
 3. I zasada termodynamiki. Entalpia. Energia wewnętrzna. Procesy izochoryczne, izobaryczne, izotermiczne, adiabatyczne. Ciepło molowe gazów
 4. Prawo Hessa. Prawo Kirchhoffa. II zasada termodynamiki. Entropia. Potencjał termodynamiczny
 5. Koloidy. Ruchy Browna. Dyfuzja.Sedymentacja.Ciśnienie osmotczne. Równowagi Donnana
 6. Równowagi w układach jednoskładnikowych. Przemiany fazowe. Równanie Clausiusa-Clapeyrona. Właściwości roztworów nieelektrolitycznych. Diagramy fazowe. Prawo Raoulta
 7. Szybkość reakcji. Rząd i cząsteczkowość reakcji. Równanie kinetyczne prostych reakcji. Wyznaczenie rzędu reakcji. Teoria zderzeń aktywnych
 8. Sprawdzian rachunkowy

 

TEMATYKA ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH w roku akademickim 2018/2019:

 

 1. Trwałość koloidu hydrofobowego i hydrofilowego
 2. Szybkość inwersji sacharozy
 3. Absorpcjometria – wyznaczanie stałej dysocjacji
 4. Analiza zmian strukturalnych makromolekuł techniką różnicowej kalorymetrii skaningowej
 5. Zajęcia przeznaczone na odrabianie ćwiczeń

 

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH SĄ DOSTĘPNE U PROWADZĄCEGO ĆWICZENIA  (p. 130)

 

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec

32 364 15 80-84