Chemia Fizyczna_Analityka Medyczna

(przedmiot obowiązkowy)

Karta modułu/przedmiotu pobierz

Regulamin zajęć z przedmiotu pobierz

Przepisy BHP i porządkowe obowiązujące w pracowni chemii fizycznej pobierz

Poprawa kolokwium!

Zapraszamy wszystkich studentów z grupy 25LM, którym nie udało się zaliczyć kolokwium z dnia 29 listopada, w dniu 13 grudnia. Poprawa odbędzie się w sali 2.22 w godzinach 12:45-13:30.
Wszytskim, którzy zaliczyli kolkwium, serdecznie gratulujemy!

UWAGA! 

KOLOKWIUM WYKŁADOWE Z CHEMII FIZYCZNEJ - 17.01.2020 - AULA PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ (GODZINA DO USTALENIA ZE STAROSTĄ GRUPY)

KOLOKWIUM NIE PODLEGA POPRAWIE

 

I TERMIN EGZAMINU Z CHEMII FIZYCZNEJ - 3.02.2020 - GODZ. 10.00-12.00, II TERMIN - 24.02.2020, III TERMIN - 2.03.2020 - AULA PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 4

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU JEST UZYSKANIE POZYTYWNEJ OCENY Z SEMINARIÓW I ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH

...

UWAGA!

I TERMIN KOLOKWIUM Z ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH Z GR. 26LM I 27LM - 9.01.2020, II TERMIN 16.01.2020, SALA 1.62, GODZINA ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

....

Poprawa kolokwium!

Zapraszamy wszystkich studentów z grupy 28LM, którym nie udało się zaliczyć kolokwium z dnia 25 listopada, w dniu 2 grudnia. Poprawa odbędzie się w sali 911 w godzinach 16:30-17:15.
Wszytskim, którzy zaliczyli kolkwium, serdecznie gratulujemy!

....

Uwaga! 

Kolokwium z zajęć seminaryjnych dla grupy 28 LM odbędzie się dnia 25 listopada 2019 roku w godzinach 16:30 - 18:00, natomiast dla grupy 25 LM odbędzie się dnia 29 listopada 2019 roku w godzinach 8:45 - 10:15.

....

TEMATYKA I TERMINY ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH 2018/2020:

TEMATYKA

Stałe fizykochemiczne i przekształcanie jednostek. Zastosowanie wybranych działań matematycznych niezbędnych do rozwiązywania zadań rachunkowych z Chemii Fizycznej, Refrakcja molowa. Polaryzacja molowa. Moment dipolowy. Parachora, I zasada termodynamiki. Procesy izobaryczne, izochoryczne, izotermiczne, adiabatyczne, Prawo Hessa. Prawo Kirchhoffa, II zasada termodynamiki. Entropia, entalpia swobodna, energia swobodna, Równowagi w układach jednoskładnikowych: przemiany fazowe, równanie Clausiusa-Clapeyrona, Szybkość reakcji, rzędowość i cząsteczkowość reakcji, równanie kinetyczne prostych reakcji, wyznaczanie rzędu reakcji, Przewodnictwo elektryczne roztworów elektrolitów. Ogniwa galwaniczne.

TERMINY

Seminaria rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem od 07.10.2019

 

TEMATYKA I TERMINY ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH 2019/2020:

TEMATYKA

Omówienie metod wyznaczania wielkości fizykochemicznych z danych doświadczalnych i zasad bezpiecznej pracy w laboratorium, Szybkość inwersji sacharozy, Struktura związku chemicznego, Absorpcjometria – wyznaczanie stałej dysocjacji, Trwałość koloidu hydrofobowego i hydrofilowego, Równowagi fazowe w układzie trójskładnikowym. Trójkąt Gibbsa, Współczynnik podziału substancji, Ciepło rozpuszczania, Analiza zmian strukturalnych makromolekuł techniką różnicowej kalorymetrii skaningowej

TERMINY

Ćwiczenia rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem od 07.10.2019

 

TEMATYKA I TERMINY WYKŁADÓW 2018/2020:

TEMATYKA

Elementy termodynamiki chemicznej: pierwsza zasada termodynamiki, energia wewnętrzna i entalpia jako funkcje stanu, Elementy termodynamiki chemicznej: elementy termochemii (ciepło tworzenia, ciepło spalania, prawo Hessa, prawo Kirchhoffa), druga zasada termodynamiki (entropia, energia swobodna i entalpia swobodna), Równowaga chemiczna: reakcje w stanie równowagi, wpływ temperatury i ciśnienia na stan równowagi, Równowagi fazowe i właściwości roztworów: reguła faz Gibbsa, równowagi fazowe w układach jedno-, dwu- i trójskładnikowych, Równowagi w roztworach elektrolitów: pH, Elementy elektrochemii: przewodnictwo elektryczne roztworów elektrolitów, ogniwa galwaniczne, Zjawiska powierzchniowe: adsorpcja na powierzchni cieczy, równanie Gibbsa, substancje powierzchniowo czynne, zjawiska adsorpcji na ciele stałym, adsorpcja fizyczna i chemiczna, izotermy adsorpcji, Układy dyspersyjne: koloidy (otrzymywanie, oczyszczanie, trwałość, właściwości optyczne, kinetyczne i elektryczne), Metody fizyczne w chemii strukturalnej – wprowadzenie, Kinetyka chemiczna: elementy kinetyki chemicznej (szybkość reakcji chemicznych, rzędowość i cząsteczkowość reakcji chemicznych, kinetyka reakcji enzymatycznych), mechanizmy reakcji chemicznych 

TERMINY

Wykłady rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem od 11.10.2019

 

 ......

TEMATYKA ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH 2018/2029:

 

 1. Zastosowanie wybranych działań matematycznych niezbędnych do rozwiązywania zadań rachunkowych z chemii fizycznej
 2. Fizyczne metody badania struktury cząsteczek. Refrakcja molowa. Moment dipolowy. Polaryzacja molowa. Parachora
 3. I zasada termodynamiki. Procesy izochoryczne, izobaryczne, izotermiczne, adiabatyczne
 4. Prawo Hessa. Prawo Kirchhoffa. II zasada termodynamiki. Entropia. Entalpia swobodna. Energia swobodna
 5. Równowagi w układach jednoskładnikowych. Przemiany fazowe. Równanie Clausiusa-Clapeyrona
 6. Szybkość reakcji. Rząd i cząsteczkowość reakcji. Równanie kinetyczne prostych reakcji. Wyznaczenie rzędu reakcji
 7. Przewodnictwo elektryczne roztworów elektrolitów. Ogniwa galwaniczne
 8. Sprawdzian rachunkowy

 

TEMATYKA ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH 2018/2019:

 

 1. Omówienie metod wyznaczania wielkości fizykochemicznych z danych doświadczalnych i zasad bezpiecznej pracy w  laboratorium
 2. Równowagi fazowe w układzie trójskładnikowym. Trójkąt Gibbsa
 3. Współczynnik podziału substancji
 4. Trwałość koloidu hydrofobowego i hydrofilowego
 5. Szybkość inwersji sacharozy
 6. Absorpcjometria – wyznaczanie stałej dysocjacji
 7. Ciepło rozpuszczania
 8. Struktura związku chemicznego
 9. Analiza zmian strukturalnych makromolekuł techniką różnicowej kalorymetrii skaningowej
 10. Zajęcia przeznaczone na odrabianie ćwiczeń

 

 INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH SĄ DOSTĘPNE U PROWADZĄCEGO ĆWICZENIA  (p. 130)

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec

32 364 15 80-84